Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-12-21 S-  Metotrexat
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Vid kapillär provtagning:
1 st. 500 µL rör med röd propp
Varuförsörjningens artikelnummer 51411  
Provtagning: Remiss:
Metotrexat beställs i Cosmic.

För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd remiss Läkemedel

Det är viktigt att alla medicinska frågor besvaras.

Ange pågående läkemedelprotokoll, helst som dos per kroppsyta (g/m2), tidpunkt för start för metotrexat-infusion samt infusionstidens längd och provtagningstid.

Provtagning:
Ej gelrör.
Barn: Minsta provvolym 200 µL.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom 1 timme från provtagningen.
Om transporten inte når analyserande lab inom 1 timme måste provet centrifugeras och serum överföras till ett plaströr.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Serum pipetteras (sugs av) ner tills det är en centimeter till blodkropparna.
Överför serum till ett plaströr (sekundärrör).
Serum i sekundärrör förvaras mörkt vid 2 - 8°C upp till 5 dagar.
Frysning bör undvikas.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Kliniska beslutsgränser varierar och tillämpas i enlighet med specifika behandlingsprotokoll.
S-Metotrexat mer än 1,0 µmol/L 24 timmar efter infusionsslut eller mer än 0,2 µmol/L 48 timmar efter infusionsslut kräver förlängd och/eller ökad Leukovorinbehandling.
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Läkemedel:
Ebetrex, Methotrexate, Metoject  
Tolkning: Metotrexat är en s.k. folsyraantagonist med cytostatisk effekt. Det används, med olika dosnivåer, vid behandling av reumatoid artrit och andra systemiska autoimmunsjukdomar, psoriasis samt maligniteter. Både effekten och biverkningarna är beroende av läkemedelsdosen, serum- och vävnadskoncentrationen samt exponeringstiden.
Metotrexat elimineras huvudsakligen via njurarna. Det kan framförallt vid högdosbehandling ge njurskador vilket kan leda till minskad elimination och systemtoxicitet. Vid högdosbehandling (vid maligniteter) måste serumkoncentrationen därför följas noga för att kunna upphäva den toxiska effekten med antidoten folinsyra (leukovorin, isovorin, kalciumfolinat). Dos och behandlingstid med folinsyra bestäms baserat på metotrexatkoncentrationerna. Serumkoncentrationen bedöms alltid i relation till tiden från infusionsstart.
Vid fördröjd utsöndring eller toxicitet behandlas ibland patienter med glukarpidas (Voraxaze). Hos dessa patienter bildas då höga koncentrationer av metaboliten DAMPA (4-[[2,4-diamino-6-(pteridinyl)metyl]-metyl-amino]-bensoesyra). Denna korsreagerar kraftigt i immunologisk metod, och ger resultat som kan vara mångdubbelt högre än de sanna halterna. Denna interferens kan kvarstå i upp till 2 dygn efter behandling med glukarpidas. I sådana situationer rekommenderas att skicka prov för metotrexat till klinisk farmakologi, Huddinge, som mäter med masspektrometrimetod.
Efter att DAMPA-interferensen klingat av kan sant förhöjda halter av metotrexat uppmätas i blodet med immunologisk metod p g a redistribution av metotrexat från vävnader ut i blodbanan.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: