Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-29 S-  Litium
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Provtagning
Prov tas på morgonen 12 h efter senaste tillförda litiumdos.

Provhantering:
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).

Serum i sekundärrör är hållbart i 3 dygn vid 2 - 8°C.
Efter 3 dygn fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 3 dygn skall prov vara centrifugerat och serum avskiljt till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Terapeutiskt riktområde: 0,50-0,80 mmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Läkemedel: Lithionit  
Tolkning: Litium är ett läkemedel för profylax vid manodepressiv sjukdom och för behandling av manier.
Litium verkar intracellulärt genom att bl a hämma signaltransduktion genom inositalfosfatsystemet.
Vid terapeutiska doser av litiumsulfat nås maximala serumhalter inom 3-4 timmar.
Litium utsöndras nästan helt via njurarna.
När medlet sätts ut faller blodkoncentration till hälften på ca ett dygn.
Litiumclearance kan vara nedsatt vid njursjukdomar med reducerad glomerulusfiltration.
Litiumintoxikationer kan främst ge upphov till njurtubuliskador, vilket minskar elimineringen och därmed ökar serumkoncentrationen.
Överdosering kan ge uphov till ospecifika symp-tom som trötthet, koordinationsstörningar, darrhänthet, kräkningar och diarré.
Oftast är då koncentrationen över 2 mmol/L.
Litium kan också ge störningar i tyreoidea- och paratyreoideafunktionen.
Det är nödvändigt att prov för kontroll av S-Litium tas 12±0,5 tim efter senaste tablettintag.
Jämviktskoncentrationen inställer sig efter 4-5 dagar vid nyinsättning eller dosändring.
Terapeutiskt riktområde: 0,50-0,80 mmol/L.
Vid mani eller hos yngre patienter kan koncentration mellan 0,9-1,2 mmol/L ibland vara nödvändig.
Toxisk nivå > 1,2 mmol/L.
Mer än 3,5 mmol/L medför risk för letal intoxikation.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: