Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-05-17 Pt-  Glomerulär filtration [GFR] (lohexolclearance)
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Allmän
Vårdbegäran i Cosmic  
Provkärl: Guldgul (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Bestämning av njurfunktion.
Undersökningen utförs vid Funktionsundersökningar, provtagningen ingång 70, bv.

Remiss:
Skicka remiss/vårdbegäran via Cosmic till Njurmedicin så hör vi av oss angående tidbokning.
Ange patientens vikt, längd, P-Kreatinin (ej äldre än 2 mån) och/eller P-Cystatin C, samt om patienten har rubbad vätskebalans. Dessa uppgifter behövs bl a för att optimera provtagningsschemat.

Undersökningen kan ej utföras om patienten har feber (>38°C), tidigare allvarlig reaktion mot iohexol, obehandlad manifest tyreotoxikos och misstänkt/nydiagnostiserad tyreoideacancer där radiojodundersökning/-behandling kan bli aktuell. Kraftig fysisk aktivitet (t ex arbets-EKG), samt stora fettrika måltider, ska undvikas inför och under undersökningen.

Behandling med metformin behöver inte avbrytas innan iohexolbelastning, men seponeras i samband med undersökningen och återinsättas tidigast 2 dagar efter denna. Detta är särdeles viktigt vid nedsatt njurfunktion p g a risken för laktacidos.

Röntgenundersökningar med kontrastmedel stör analysen och ska undvikas minst 4 dygn före undersökningen och ännu något längre tid vid nedsatt njurfunktion.

Vid undersökningar med lång tid mellan provtagningarna behöver ibland avslutande prov(er) tas på vårdavdelningen enligt särskild blankett. Frågor kring denna hantering besvaras på 018-611 42 73.
Andra läkemedel får INTE injiceras i samma PVK som provtagning för iohexol sker.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov (helst minst 1 mL) förvaras i rumstemperatur och ska nå laboratoriet inom 10 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 10 timmar måste provet centrifugeras.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid 2 - 8°C upp till 4 dygn.
Om transporten inte når analyserande lab inom 4 dygn måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Avhällt serum ska frysas <-15°C.

Hela undersökningen kan ske på annan mottagning/sjukhus och prover skickas till oss för iohexolanalys och beräkning av GFR. Viktigt att remissen innehåller patientens längd och vikt, given mängd iohexol (Omnipaque) samt tidpunkter för provtagningarna.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 10 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporten når analyserande lab inom 4 dagar ska provet vara centrifugerat och skickas vid 2-8°C.
Om transporttiden överstiger 4 dygn måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres, och beräknat GFR utsvaras, samma vecka som undersökningen sker.  
Referensintervall: 2-17 år: 90 - 130 mL/min/1,73m² kroppsyta
18 - 50 år: 80-125 mL/min/1,73m² kroppsyta
51-65 år: 60-110 mL/min/1,73m² kroppsyta
>66 år: 50-90 mL/min/1,73m² kroppsyta

OBS: GFR ökar med i genomsnitt 40% under graviditet för att normaliseras inom en månad efter partus. I tidigt skede av diabetes typ I är GFR vanligen förhöjd med ca 20% (hyperfiltration). Patienter med ödem eller ascites kan ha falskt låga GFR pga påverkan från kroppskonstitutionen. Njurfunktionen är inte färdigutvecklad förrän vid 2 års ålder.

Svar från iohexolundersökning kommer att åtföljas även av ett svar på absolut GFR: Pt-GFR, absolut, läkemedel (iohex).
För iohexol behöver ingen särskild beställning göras av absolut GFR, men korrekt längd och vikt måste anges på remissen. Absolut GFR är användbart vid dosering av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtration. För absolut GFR tillämpas inte några referensintervall.

Metod:   Efter injektion av Iohexol i blodet kommer njurarna att börja utsöndra denna till urinen. Det tas ett blodprov efter injektion (enpunktsbestämmning) eller flera blod-prover (flerpunktbestämning). Iohexol analyseras med HPLC-metod. Laboratoriet beräknar och svarar sedan ut relativt GFR.  
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Från och med 2021-05-18 kommer Njurmedicin ta över undersökningen för bestämning av Glomerulär filtration [GFR] med iohexol.

Funktionsundersökningar tfn 018-611 42 73.

När man förväntar sig en relativ normal njurfunktion hos en person med väsentligen normal kroppskonstitut-ion och eGFR beräknat från P-Kreatinin och P-Cystatin C stämmer överens, behöver sällan iohexolbelastning utföras. När eGFR(krea) och eGFR(cystC) divergerar, och/eller när man önskar en mer exakt uppskattning av GFR kan iohexolclearance tillföra god information.  
Tolkning: Traditionellt bestäms glomerulära filtrationshastigheten (GFR) genom beräkning av clearance för en lämplig markör från koncentrationsbestämningar i blodprover tagna vid olika tidpunkter efter injektion av markören.
Det har visat sig att Iohexol kan betraktas som en optimal markör för bestämning av GFR.
Renalt clearance och plasmaclearance för Iohexol stämmer väl överens, kinetiken är inte dosberoende och Iohexol utsöndras kvantitativt i urinen.
I klinisk rutin-verksamhet visar Iohexolclearance mycket god överensstämmelse med 51Cr-EDTA-clearance.
I de fall distributionsvolymen inte kan beräknas från längd, vikt och kön som är fallet vid barn, gravida och vid grava rubbningar i vätskebalansen bör undersökningen utföras som flerpunktsclearance.
Det är viktigt att provtagningstiderna anpassas efter njurfunktionen.
Med kraftigt nedsatt njurfunktion kan efterprov behöva tas 1-2 dygn efter den initiala injektion av Iohexol.
Genom att Iohexolclearance inte innebär tillförsel av radioaktivitet ställs inga speciella krav på undersökningslokaler eller provhantering och undersökningen kan därför utföras på mottagningar eller vid vårdcentraler och proverna sändas till laboratoriet för analys.
Dessutom kan undersökningen också utföras på gravida och barn.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: