Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-02-25 Nasofarynxsekret-  SARS-CoV-2, PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rekommenderat provkärl samt alternativ vid leveransproblem, var god se: Mer viktig info om provtagning

Samma provtagningsset som för närvarande rekommenderas till Covid-diagnostik kan användas.

Vid frågor kontakta Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16.
 
Provtagning: Indikation:
Misstanke om aktuell infektion (COVID-19) orsakad av coronavirus SARS-CoV-2.
Se:Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Coronavirus COVID-19 - Nph/Svalg

- Coronavirus (SARS-CoV-2) PCR

- VÅRDPERSONAL
Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) PCR

- Allmänheten
Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) PCR

Var noga med att välja rätt kategori, se nedan .


Coronavirus PCR avser patienter inom öppen-/slutenvård, på boende eller med vård-/omsorgsinstans.
VÅRDPERSONAL avser personal som arbetar med patient eller inom vårdomsorg.
Allmänheten här ingår alla andra som inte faller in under de två första.

Ange kliniska uppgifter för att möjliggöra laboratoriets prioritering av prover, se exempel nedan.

Pappersremiss Mikrobiologi 2: ange önskad analys Coronavirus SARS-CoV-2 i anamnesrutan, datum för symtomdebut, om tidigare positiv, om personalprov, om smittspårning, om annan indikation, direktnummer dit svar ska meddelas.

Provtagning:
Provmaterial tas från svalg respektive nasofarynx. Använd endast en Nph-pinne.
För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Rotera pinnen på plats innan du drar ut den. Svalgprovet tas genom att pinnen skrapas mot bakre svalgväggen och svalgbågarna. Rotera/skölj av pinnens spets mot rörets insida i transportmediet i 15 sekunder.
Pinnen ska därefter ej skickas med i röret.

Övriga provtagningsmaterial (BAL, sputum, trakealsekret, feces) tas enligt lokala rutiner. Kontakta laboratoriet vid frågor.

För Snabb PCR, svar inom 1-3 timmar Länk:
Patientprov ska märkas med AKUT-etikett som även klistras på skyddshylsa/plastpåse med absorbent. Laboratoriet har begränsad tillgång till dessa testkit. Akut indikation skall därför beskrivas i anamnesen och telefonnummer till ansvarig läkare skall anges.
Aktuell information om tillgänglighet finns på: http://bit.ly/merviktiginfo

Provhantering:
Patientprovet torkas av med ytdesinfektionsmedel och förpackas i förslutningsbar hylsa/plastpåse + adsorbent som även avtorkas.
Kontrollera att provtagningspinnen inte medföljer.
I väntan på transport ska provet förvaras i kyl. Packas därefter i transportlåda märkt UN3373 (ytterförpackning).

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska ska ske i kyla. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar efter provtagning.
 
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-söndag.  
Referensintervall: Saknas.
Metod:   Nukleinsyrepåvisning RNA  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Mer viktig info om provtagning  
Övrigt: Resultat rapporteras kvalitativt.

Tänk på att se över er transportrutin så att provet är laboratoriet tillhanda så fort som möjligt. Remittententer utanför Region Uppsala uppmanas att kontakta laboratoriet innan prover skickas.

Kontakt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Medicinsk bedömning bifogas vid fynd av SARS-CoV-2 RNA.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: Euro Surveill 2020 Jan;25(3). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.
US CDC panel primer and probes-U.S. CDC, USA (28 January 2020)