Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-02 Pt(Lkc)-  DPYD, genotyp
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL  
Provtagning: Indikation:
Riskbedömning inför planerad behandling med 5-fluorouracil, kapecitabin eller tegafur. Utredning av biverkningar hos patient behandlad med 5-fluorouracil, kapecitabin eller tegafur.

Remiss:
Ange diagnos, läkemedel samt effekt/biverkan om behandlingen inletts.

För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres i regel minst två gånger per vecka  
Referensintervall:
Se utlåtande
DPYD*2Ars3918290c.1905+1G>A
DPYD*13rs55886062c.1679T>G
DPYDrs67376798c.2846A>T
DPYD HapB3rs56038477c.1236G>A
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Daniel Garwicz, Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcells-transplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste månaden.

Koncentration av fluorouracil i plasma kan analyseras av Karolinska universitetslaboratoriet, klinisk farmakologi, v.g. se deras provtagningsanvisningar: 5-FU, P-  
Tolkning: DPYD (dihydropyrimidindehydrogenas) är ett polymorft enzym, dvs det finns genetiska varianter som påverkar dess enzymaktivitet (1). Bland européer förväntas ca 1 av 1000 ha kraftigt nedsatt metabolism och 6% ha måttligt sänkt metabolism pga variation i DPYD (1). Det har betydelse för doseringen av läkemedel som innehåller fluoropyrimidiner (2,3,4).

I Sverige säljs för närvarande följande läkemedel som påverkas av variation i DPYD: 5-fluorouracil (Fluorouracil®) och kapecitabin (Capecitabin®, Capecitabine®, Ecansya® och Xeloda®) samt tegafur (ingår som en av tre aktiva substanser i Teysuno®). Patienter som är bärare av DPYD-varianterna c.1905+1G>A (rs3918290), c.1679T>G (rs55886062), c.2846A>T (rs67376798) eller c.1236G>A (rs56038477) rekommenderas sänkt dos av dessa läkemedel eller att ta ett alternativt läkemedel (2,3).

FDA varnar för ökad risk för svår eller dödlig toxicitet om personer med sänkt aktivitet av dihydropyrimidindehydrogenas behandlas med 5-fluorouracil eller kapecitabin i normal dos (5). Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar sedan 2020 screening av dihydropyrimidindehydrogenas före behandling med fluoropyrimidiner (6, 7). DPYD, genotypning rekommenderas inför behandling med 5-fluorouracil, kapecitabin och tegafur enligt Fass (8).  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: 1. PharmGKB Named Alleles. Lista över DPYD-alleler.
Hämtad 2022-03-18
2. Henricks LM, Lunenburg CATC, de Man FM, et al. DPYD genotype-guided dose individualisation of fluoropyrimidine therapy in patients with cancer: a prospective safety analysis. Lancet Oncol 2018; 19: 1459-67.
3. Amstutz U, Henricks LM, Offer SM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for Dihydropyrimidine Dehydrogenase Genotype and Fluoropyrimidine Dosing: 2017 Update. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(2):210-216.
4. PharmGKB Clinical Annotations. Lista över läkemedel som bryts ned av DPYD. Hämtad 2022-03-18.
5. FDAs lista över farmakogenetiska varningar. Hämtad 2022-03-18.
6. European Medicines Agency
Hämtad 2022-03-18.
7. Schultz A, Kohnke H, Wadelius M, Nygren P. Fördelaktigt med genetisk analys före behandling med 5-fluorouracil Utvärdering tyder på mindre biverkningar och kostnadsbesparing för sjukvården. Läkartidningen 2021;118:21032.
8. Fass vårdpersonal
Hämtad 2022-03-18