Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-06-15 Pt(Lkc)-  SLCO1B1, genotyp
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Riskbedömning inför planerad behandling med höga doser statin. Riskbedömning inför planerad behandling med statin och interagerande läkemedel.
Utredning av myopati/rhabdomyolys hos statinbehandlad patient.
Utredning av bilirubinstegring som inte förklaras av UGT1A1 eller något annat.

Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange läkemedel, effekt/biverkan

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Se utlåtande. Undersökt SLCO1B1 genvariant c.521 T>C, rs4149056.
Allelfrekvensen av den ovanligare varianten C är ca 15 % i europeisk befolkning (1).
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Patienter som är bärare av genvarianten c.521 C (rs4149056 C) rekommenderas låg dos simvastatin eller en alternativ statin (t ex pravastatin) om högre dos är nödvändig (1).
Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: HMG-CoA reduktashämmare (ATC-kod C10AA) används för behandling av förhöjda blodfetter och som förebyggande vid kardiovaskulär sjukdom. Simvastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin och rosuvastatin finns för närvarande tillgängliga i Sverige.

Muskelsymtom är en vanlig statinbiverkan, som ibland leder till myopati med stegring av plasma-kreatinkinas (CK) (2). I sällsynta fall utvecklas muskelsönderfall rhabdomyolys) med akut njursvikt.

Sambandet mellan svåra muskelbiverkningar av simvastatin och variation i genen SLCO1B1 upptäcktes i en helgenomstudie (3). Genen kodar för ett transportprotein som reglerar upptag av statin och bilirubin i levern.

Bland européer beräknas ca 27 % vara bärare av genvarianten c.521 C (rs4149056 C) som ingår i SLCO1B1-allelerna *5, *15 och *17 (1). Dessa personer har sämre upptag i levern av framförallt simvastatin, vilket leder till högre cirkulerande nivåer och ökad risk för dosberoende intolerans (3, 4, 5) Bärare av c.521 rekommenderas därför låg dos simvastatin eller en alternativ statin (t.ex pravastatin) (1).

SLCO1B1 c.521 C påverkar också den normala variationen i plasma-bilirubin och kan bidra till att förklara höga bilirubinnivåer utan annan orsak (6).  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: 1. Lista över läkemedel som bryts ned av SLCO1B1.
2. Ramsey LB, et al. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidleline för SLCO1B1 and Ther 2014;96:423-428. Finns på PharmGkb.
Välj CPIC i menyraden, välj därefter Guidelines och till sist CPIC Dosing Guideline for simvastatin and SLCO1B1 CPIC.
3. Sathasivam S, Lecky B. Statin induced myopathy. BMJ 2008;337:1159-1162.
4. The SEARCH Collaborative Group. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy-a genomewide study. New Engl J Med 2008;359:789-799.
5. Donnelly LA, Doney ASF, Tavendale R, Lang CC, Pearson ER, Colhoun HM, McCarthy MI, Andrew T Hattersley AT, Morris AD, Palmer CNA. Common non-synonymous substitutions in SLCO1B1 predispose to statin intolerance in routinely treated individuals with type 2 diabetes: A Go-DARTS study.
Clin Pharmacol Ther. 2011 Feb;89(2):210-6.
6. Niemi M. Transporter pharmacogenetics and statin toxicity. Clin Pharmacol Ther 2010;87, 130-133.
7. Johnson AD, et al. Genome-wide association meta-analysis for total serum bilirubin levels. Human Molecular Genetics 2009;18:2700-10.